ประมวลภาพอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทประกันภัยและเทคนิคการตรวจสอบระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558