ประมวลภาพหลักสูตรหลักเกณฑ์ วิธีการคานวณสารองประกันภัย วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2

ประเภทข่าว: 
ภาพกิจกรรมและการดูงาน