ประมวลภาพหลักสูตรผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดการการพิจารณาการรับประกันภัยและการกาหนดอัตราเบี้ย (ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย) วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 8.45 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2

ประเภทข่าว: 
ภาพกิจกรรมและการดูงาน