ประมวลภาพหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2556ณ ห้องประชุมสานักงาน คปภ. 205 – 206