ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการฉ้อฉลในภาคการเงิน/ธุรกิจประกันภัย"