กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล

ชื่อ เอกสาร
แบบฟอร์มหนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติกรรมการ
แบบฟอร์มการขออนุมัติวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทน
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองประและคุณสมบัตินายหน้าประกันชีวิต วินาศภัยหรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการกิจการ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน การต่ออายุ เป็นนายหน้าประกันชีวิตขาย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัตินายหน้าประกันชีวิตหรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต/หุ้นส่วนผู้จัดการ
หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัตินายหน้าประกันวินาศภัยหรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย/หุ้นส่วนผู้จัดการ
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนายหน้า
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นช.8)
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นว.8)
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.11)
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.11)
หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทน (ชีวิต)
หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทน (วินาศภัย)
แบบฟอร์มประวัติผู้เข้าสอบ