ตัวแทนนายหน้าประกันภัย

ชื่อ เอกสาร
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน Unit_Linked และ Universal Life
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5)
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น (ตว.6)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย (ตว.9)
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)
ใบสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
คำขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7)
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.12)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1)
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.5)
หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริทอื่น (ตช.6)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.7)
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันชีวิต (ตช.9)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.1)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.7)

หน้า