หลักเกณฑ์การมอบรางวัล

ชื่อ เอกสาร
หนังสือรับรอง สำหรับนิติบุคคล 2559
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย นิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559
ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559
ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิต คุณภาพดีเด่น 2559
หลักเกณฑ์ในการมอบางรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2559
ใบสมัครตัวแทนประกันภัย คุณภาพดีเด่น 2558
ใบสมัคร นายหน้าประกันภัย นิติบุคคล 2558
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2558
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2556
ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556
ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556
ใบสมัครนายหน้านิติบุคคลประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556
ใบสมัครนายหน้านิติบุคคลประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2555
ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2555
ใบสมัครนายหน้านิติบุคคลประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2555
ใบสมัครนายหน้านิติบุคคลประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2555