ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย

 

ตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา : ฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต โทร 0-2515-3995-9 ต่อ 1118,1119,1120,1121, 1125                                        
1. สมัครสอบนายหน้าประกันภัย ระบบคอมพิวเตอร์        - ขั้นตอน-วิธีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์      - ทดลองสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม
3. ระเบียบปฏิบัติการสอบนายหน้าประกันภัย
4. ตรวจสอบผลสอบ
- นายหน้าประกันภัยแบบกลุ่ม
- นายหน้าประกันภัยแบบรายบุคคล
- ตัวแทนประกันชีวิต
- ตัวแทนประกันวินาศภัย
5. ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาต
6. ประกาศสอบความรู้เกี่ยวกับนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประจำปี 2562  ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7. ขั้นตอนการขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต ตัวแทน /นายหน้าประกันภัย บุคคลธรรมดา
8.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตประเภทบุคคลธรรมดาเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
         - ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) พ.ศ.2559
9. การส่งรายชื่อตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ (TeleSale)
10. หลักเกณฑ์การขออนุญาตเปิดสอบนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา (รอบพิเศษ)    download File Word
11. หนังสือมอบอำนาจให้พนักงานติดต่อกับฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต         - บริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย      -  นายหน้านิติบุคคล/ ธนาคาร
ตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา : ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย โทร 0-2515-3995-9 ต่อ 4300,4301,4302,4303                                                       

12. คู่มือประกอบการอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

13. ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2556

14. ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556

15. สถาบัน สมาคม หรือองค์กรที่จัดอบรม และคุณสมบัติสถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

16 หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ

     16.1 แผนการจัดอบรม และรายละเอียดหลักสูตรการอบรม

       16.2 วิทยากรอบรมฯ

        16.3 นับชั่วโมงการสัมมนาฯ

   17. กรอบและโครงร่างหลักสูตรการอบรม
         17.1 กรอบหลักสูตรการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

         17.2 โครงร่างหลักสูตรการอบรมขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

   18. รายชื่อคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันภัยที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

        18.1 การประกันชีวิต

        18.2 การประกันวินาศภัย

    19.รายชื่อหน่วยงานที่อบรมและแผนการอบรม
         19.1 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ ปี 2562
         19.2 แผนการอบรม
    20. หลักสูตรการอบรมของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค ปี 2559   
    21. แบบฝึกหัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย
    22. แนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
    23. เอกสารชี้แจงผู้เข้ารับการอบรมฯ (วันที่ 30 กันยายน 2556)
    24. รายชื่อสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจัดการสัมมนา ให้นับเป็นชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
          ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559
    25. หนังสือรับรองผ่านการอบรมฯ ต่ออายุครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (การจัดอบรมต่อเนื่องหลายวัน)

    ดาวน์โหลดหนังสือ  1. ตัวแทนประกันชีวิต   2. ตัวแทนประกันวินาศภัย  3. นายหน้าประกันชีวิต   4. นายหน้าประกันวินาศภัย

    26. เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทนนายหน้าประกันภัย ประจำปี 2560    
         22 มีนาคม 2560         23  มีนาคม 2560

    27. เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทนนายหน้าประกันภัย ประจำปี 2561

         14 มีนาคม 2561         15 มีนาคม 2561

    ตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา : ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประกันภัย โทร 0-2515-3995-9 ต่อ 3605,3606,3607,3608,3609,3610                                  
    28. สมัครอบรมตัวแทนนายหน้าออนไลน์