การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
เรื่อง
เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย
Update !!! คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual)
กรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Framework - Risk Based Supervision)
Update !! การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) อ่านต่อ
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (ปรับปรุงวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Kick off Meeting)”
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย