การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
เรื่อง
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Kick off Meeting)”
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (ปรับปรุงวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
ลงทะเบียน !! การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) อ่านต่อ