เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน RBC ประกันวินาศภัย (วันที่ 22 กันยายน 2564)