แนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น
ของการส่งเสริมยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจประกันภัย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors)
     1.1 คู่มือกรรมการบริษัทประกันภัย
     1.2 แนวทางปฏิบัติในเรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัย

2. คุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากร (Fit and Proper)
     2.1 ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ
     2.2 ผู้บริหารระดับสูง
     2.3 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
     2.4 ผู้สอบบัญชี

3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control)

4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Function)

6. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของธุรกิจประกันภัย (Code of Best Practice)
     6.1 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทประกันชีวิต
     6.2 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย

7. ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล (Transparency and Disclosure) 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน