โครงสร้างองค์กรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน  คปภ.  โดยมีภารกิจกระจายไปอยู่ ในหลายๆ หน่วยงานของสำนักงาน  คปภ.  ดังนี้

1

สายกลยุทธ์องค์กร

  • ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และบริหารยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ประเมินผล ติดตามการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
  • ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เผยแพร่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้าน การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ

2

สายบริหาร

  • ฝ่ายวางแผนและการลงทุน ทำหน้าที่ดูแลเรื่องงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
  • สำนักบัญชี 2 ทำหน้าที่ ดูแลด้านการเงิน บัญชี การจ่าย-รับคืนค่าเสียหายเบื้องต้น จัดทำรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน

3

สายส่งเสริม

ทำหน้าที่ส่งเสริม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่าน โครงการต่างๆ โดยการจัดอบรมความรู้ และจัดกิจกรรมเผยแพร่

4

สายประกันภัยภูมิภาค

สำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดและทุกภาค ทำหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ไล่เบี้ยเรียกคืน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

5

สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่วางแผนการจัดการ เชิงกลยุทธ์ด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้คำปรึกษา และบริหาร จัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้น

นอกจากนี้ยังมีส่วนงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายระบบข้อสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และสำนักบริหารทรัพย์สิน

แผนผังโครงสร้างองค์กร