สำหรับผู้สมัคร
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันชีวิต
วันที่สอบ 14 กันยายน 2555     เวลา 13.00-15.30
สถานที่สอบ ภาค 3 นครสวรรค์

(หากเวลากำหนดเข้าห้องสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ)
  วันที่ :   9 กันยายน 2555
  Name:  นางสาว วิชุตา คงสิงห์
  REF1 :   0030469090912
เพื่อเข้าบัญชี ค่าธรรมเนียมสอบสำนักงาน คปภ. เพื่อค่าธรรมเนียมนายหน้า
COMPANY CODE
9862
ค่าสมัครสอบเป็นเงิน 200 บาท    (     สองร้อยบาทถ้วน    )
*หมายเหตุ  1.ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 20.00 บาท
                2.รับชำระเฉพาะเงินสดที่เคาน์เตอร์ บมจ. กรุงไทย ทุกสาขา
* ชำระเงินภายในวันที่ 9 กันยายน 2555
มิฉะนั้นท่านต้องสมัครสอบใหม่ในวันถัดไป
สำหรับธนาคาร
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันชีวิต
วันที่สอบ 14 กันยายน 2555     เวลา 13.00-15.30
สถานที่สอบ ภาค 3 นครสวรรค์

  วันที่ :                                            
  Name: นางสาว วิชุตา คงสิงห์
  REF1 :   0030469090912
COMPANY CODE
9862
ค่าสมัครสอบเป็นเงิน 200 บาท
(    สองร้อยบาทถ้วน    )


* รับชำระเงินภายในวันที่ 9 กันยายน 2555 *