สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

หน้าหลัก

กำหนดการรับสมัครสอบ
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศ

สนง.คปภ.
ได้ขยายสถานที่สอบนายหน้าประกันภัยระบบคอมพิวเตอร์
เพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่ สนง.คปภ.เขต 1 (วิภาวดี) และได้ขยายวันเวลา
รับสมัครสอบ/วันสอบ สำหรับการสอบในส่วนกลาง
เริ่ม 21 พฤษภาคม 2555

ปิดหน้าต่างนี้

 
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่สอบ
สนง.คปภ.ถ.รัชดาภิเษก
(ตรงข้ามศาลอาญา)
แผนที่
สนง.คปภ.เขต 1(วิภาวดี)
แผนที่
สนง.คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 3 นครสวรรค์ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 4 อุดรธานี แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 6 นครราชสีมา แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 10 นครปฐม แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 12 สงขลา แผนที่
วันรับสมัคร/สอบ
สมัครวันที่ 1-10            สอบวันที่ 11-20
สมัครวันที่ 11-20          สอบวันที่ 21-30
สมัครวันที่ 21-30          สอบวันที่ 1-10
สมัครวันที่ 1-10          สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สมัครวันที่ 11-20        สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สมัครวันที่ 21-30        สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
จำนวน(รอบละ)
20
40
10
เวลาสอบ
(วันละ 2 รอบ)
นายหน้าประกันชีวิต
รอบเช้า 9.00 – 11.30 น. รอบบ่าย 13.00 – 15.30 น.
นายหน้าประกันวินาศภัย
รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่


การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)


การขอรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท
จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ