วัยเกษียณ

วัยเกษียณ

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ผ่านการทำงานอย่างหนักมาหลายสิบปี จนถึงช่วงชีวิตหนึ่งก็ต้องเกษียณตัวเองออกจากการทำงาน อย่างไรก็ตาม ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ก็ยังต้องการความมั่นคง หรือหลักประกันให้กับตนเอง ซึ่งบางคนอาจเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออม และลดการใช้จ่ายเงินที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อใกล้เกษียณ

ในวัยนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้ประจำ ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ตนเองเป็นภาระกับลูกหลาน แต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวพักผ่อน ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย รวมถึงการเก็บออมเพื่อเตรียมเงินมรดกส่งมอบให้กับลูกหลาน

ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและผู้สูงอายุสามารถพึ่งพิงได้อีกทางคือ “การทำประกัน” โดยเลือกซื้อประกันที่มีความเสี่ยงต่ำ และสามารถสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเพื่อใช้ในช่วงเกษียณอายุ ซึ่งมีประกันอยู่หลายแบบที่เหมาะกับวัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นประกันแบบบำนาญ ประกันแบบผู้สูงอายุ และประกันสุขภาพ เป็นต้น

ข้อดีของการทำประกันภัยในช่วงวัยเกษียณ

  • มีเงินออมเพื่อตนเองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ
  • มีเงินออม เพื่อเป็นทุนให้แก่บุตรหลานในอนาคต
  • มีความคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • มีความคุ้มครองด้านรายได้ หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
  • มีเงินก้อนเวลาเสียชีวิต จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

 

ประกันภัยที่เหมาะกับวัยเกษียณ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

คุ้มครองรายได้ที่สม่ำเสมอเมื่อเกษียณอายุ, ทุพพลภาพ โดยมีการกำหนดวันเริ่มจ่ายเงินได้ประจำ (บำนาญ)หลังการเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปีเป็นต้นไป บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวดเท่ากันทุกงวดอย่างสม่ำเสมอ (งวดรายเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี) เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 85 ปี หรือจนกว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและเงินสะสมไว้ใช้จ่ายยามชรา สามารถใช้สิทธิ์นำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร การประกันชีวิตแบบบำนาญมีข้อดีในแง่ของการคุ้มครองชีวิตระหว่างที่ยังมีรายได้จากการทำงานอยู่ และมีรายได้ประจำให้หลังเกษียณอายุแล้ว

ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บให้กับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี เป็นประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและอยากจะสร้างเงินมรดกไว้ให้ลูกหลาน แต่มีสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัว ทำให้ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบทั่วไปได้ อาจพิจารณาเลือกทำประกันชีวิตผู้สูงอายุทดแทน เพราะไม่จำเป็นต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ ทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็สามารถทำประกันชีวิตได้

เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ

  • จ่ายเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น (กรณีพิการหรือเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ ยกเว้นแต่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมพ่วงท้ายไว้ด้วย)
  • ถ้าเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บในช่วง 2 ปีแรก บริษัทประกันจะจ่ายคืนเฉพาะเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว บวกด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติม
  • ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในช่วง 2 ปีแรก บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวน พร้อมเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว บวกด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติม
  • ถ้าเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือจากโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดชีพหรือจนถึงผู้เอาประกันภัยมีอายุ 90 ปี กรณีเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่ออายุ 90 ปี

เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายหรือมอบเป็นมรดกแก่ทายาท สามารถใช้สิทธิ์นำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบนี้จะมีค่าเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำกว่าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต และเหตุอื่นๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเงินรายได้ชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล(คนไข้ใน) ซึ่งจำ นวนค่าเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองหรือจำ นวนเงินเอาประกันภัย โดยทั่วไปประกันอุบัติเหตุจะเป็นประกันแบบปีต่อปี หากปีไหนไม่ต้องการทำประกันก็สามารถหยุดชำระเบี้ยประกันได้

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้เอาประกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้ เช่น ความคุ้มครองค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น หรือเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

สำหรับประกันสุขภาพของผู้สูงอายุนั้น บริษัทประกันจะรับทำประกันให้กับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงมาก่อนบริษัทประกันมักไม่รับทำประกันให้ หรืออาจจะรับแต่เงื่อนไขจะเข้มงวดขึ้น และเบี้ยประกันจะแพงมากขึ้น ดังนั้นจึงควรปรึกษาตัวแทนขายประกันก่อนว่าสามารถทำประกันได้หรือไม่