ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

มกราคม – มีนาคม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

เมษายน – มิถุนายน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

กรกฎาคม – กันยายน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

ตุลาคม – ธันวาคม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

รวม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

หมายเหตุ  สำนักงาน คปภ. มีการดำเนินงานตามรอบปีปฏิทิน ดังนั้น ข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2564

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564