กรณีการจ่ายค่าซ่อมอะไหล่รถยนต์คนละครึ่งกับประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ประกันภัยชั้น 1
วันเวลาที่ตอบ: 
09 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
โดยทั่วไปแล้วในการนำรถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 เข้าซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ แต่ทางประกันภัยเรียกเก็บค่าอะไหล่รถยนต์จากผู้เอาประกันภัยครึ่งหนึ่ง (50%) ของราคาประเมินอะไหล่เหล่านั้น (เช่น โช้ค ลูกปืนล้อหน้า เพลาขับ หรือ แขนแร็คพวงมาลัย) โดยให้เหตุผลว่าเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานร่วมด้วย ส่วนยางล้อข้างหนึ่ง ประกันประเมิณราคาโดยให้ผู้เอาประกันรับผิดชอบ 70% ในกรณีนี้ถือว่าปกติหรือไม่ ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนค่าเสียหายเต็มจำนวนได้หรือไม่
คำตอบ: 
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องจ่ายตามควาเมสียหายที่แท้จริงณ วัน เวลาสถานที่เกิดเหตุ แต่ในทางปฏิบัติผู้เอาประกันภัยมักต่อรองให้บริษัทประกันภัย จัดอะไหล่ให้ใหม่ซึ่งทำให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงสามารถตกลงค่าเสียหายในการจัดซื้ออะไหล่ว่าบริษัทจะรับผิดชอบในวงเงินกี่เปอร์เซ้นต์ ของราคาอะไหล่แต่ละชิ้นได้