การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของบริษัทฯประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
จอมพล
วันเวลาที่ตอบ: 
27 เมษายน 2555
รายละเอียดคำถาม: 
แจ้งทำประกันรถยนต์กับบริษัท ก. ไว้ ได้รับกรมธรรม์และนำส่งลูกค้าเรียบร้อย แต่ลูกค้ายังไม่่่ชำระค่าเบี้ย และขณะนี้เกินกำหนดของ cash be for cover มาแล้วประมาณ 5 วัน และทางบริษัทฯ แจ้งว่าได้ออกหนังสือแจ้งยกเลิกกรมธรรม์กำลังจะส่งออกถึงลูกค้า จึงอยากเรียนสอบถามว่าหากรถลูกค้าเกิดเหตุในช่วงที่เลยระยะเวลา cash be for cover มาแล้ว จะได้รับความคุ้มครองหรือ ไม่ ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
 เงื่อนไข  cash be for cover  เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยก่อนหรือตรงกับวันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง กรณีที่บริษัทได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว หรือผู้รับประกันภัยได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยว่า จะให้ความคุ้มครองแม้ผู้เอาประกันภัยจะยังไม่ได้ชำระเบี้ย ให้ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์โต้แย้งตามเงื่อนไขข้อนี้ และกรมธรรม์มีผลคุ้มครองโดยสมบูรณ์ จากกรณีคำถาม บริษัทได้แจ้งว่าได้ออกหนังสือแจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ จนเลยกำหนด cash be for cover มา 5 วัน หากเกิดอุบัติเหตุบริษัทไม่รับผิดชอบค่ะ