บทลงโทษตัวแทนขายประกันวินาศภัยที่ขายประกันของบริษัทอื่น

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ไกรสร ศรีสุพัฒน์
วันเวลาที่ตอบ: 
19 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดคำถาม: 
สมมติ นางสาว ก.และนางสาว ข.นั่งขายประกันภัยรถยนต์และ พ.ร.บ. ณ.สำนักงานขนส่งแห่งหนึ่ง นางสาว ก.เป็นตัวแทนของษริษัท A นางสาว ข.เป็นตัวแทนขายประกันภัยบริษัท B แต่อยู่มาวันหนึ่งนางสาว ก.ขายประกันชั้น 1 และ พ.ร.บ ของบริษัท B ให้ลูกค้า โดยนางสาวก.รับ พ.ร.บ.และประกัน ของบริษัทB มาจากนาย ค.ซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัท B คำถาม 1.นางสาว ก.ผิดหรือไม่ที่ขายบริษัทอื่น และมีบทลงโทษอย่างไร และใครต้องเป็นผู้กล่าวโทษ 2.นาย ค. ผิดหรือไม่ และถ้าผิดมีบทลงโทษอย่างไร
คำตอบ: 
จากข้อมูล นางสาว กและนางสาวข เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย คนละบริษัท จะสามารถขายกรมธรรมนอกเหนือจากบริษัทที่ตนสังกัดไม่ได้ แต่ทั้งนี้การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถเป็นตัวแทนได้มากกว่า 1 บริษัท แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทแรกให้ดำเนินการขายกรมธรรมให้บริษัทที่ 2 ได้ และต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน  ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 63 ผู้ใดกระทำการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน  มีโทษตามมาตรา 99 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ค่ะ/002