ถ้าลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากรถ และเสียชีวิตจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย พ.ร.บ. (300,000 บาท) และจากภาคสมัครใจสามารถเรียกร้องตามความเสียหายจริงขั้นต่ำ 300,000 บาทกรณีมีผู้ขาดไร้อุปการะ แต่หากไม่มีผู้ขาดไร้อุปการะได้รับชดใช้ขั้นต่ำ 100,000 บาท