ค่า Excess

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
Ann
วันเวลาที่ตอบ: 
09 สิงหาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่ง ในกรมธรรม์ระบุไม่มีค่า Excess แต่เวลาเคลมซ่อมรถทำไมมีค่า Excess ด้วย บริษัทประกันอ้างว่าเป็นระเบียบของ คปภ. ระบุไว้ อยากทราบว่ามีกรณีไหนบ้างที่ต้องเสียค่า Excess สำหรับประกันรถยนต์ชั้นหนึ่ง ที่ในกรมธรรม์ระบุไม่มีค่า Excess
คำตอบ: 
โดยเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองต่อรถยนต์ ข้อ 4 นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส่วนแรก ดังนี้  ครับ   ก. 1000 บาท แรกของความเสียหายอนมิได้เกิจากการชนหรือการควำ เช่น                 - ความเสียหายจากการมุ่งร้าย กลั่นแกล้ง ที่ไม่สมารถระบุตัวผู้กระทำ วันเวลา สถานที่  หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่                - ความเสียหายจากการกระทบกับวัตถุ สิงของ ทำให้รถได้รับความเสียหายเฉพาะพื้นผิวของสีรถ โดยไม่มีส่วนใดของตัวรถ หรืออุปกรณ์ของรถได้รับความเสียหาย                 - ไม่สามารถระบุสาเหตุที่มำให้เกิดความเสียหายได้ชัดเจน รวมถึงไม่สามารถระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ได้รับความเสียหายได้ชัดเจน                 - ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ กรณีเฉี่ยวชนกับรถ    1/1