ขอทราบรายละเอียดการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของการทำการประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

เบี้ยประกันภัยชีวิต และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้ดังนี้
1. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท
2. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1 นำเบี้ยประกันชีวิตรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ 100,000 บาท
    ขั้นตอนที่ 2 นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหลือจากขั้นที่ 1 ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุด แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณ อื่นๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน ต้องไม่เกิน 500,000 บาท