ประชาพิจารณ์

เรื่อง วันที่เผยแพร่
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 09 พฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ
ร่างแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย 03 พฤศจิกายน 2564 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจของสำนักงานตัวแทนประกันภัย และการดำเนินการของสำนักงานตัวแทนประกันภัย 08 ตุลาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างหลักการการลงทุนให้กู้ยืมสำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้กู้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ (Syndicated Loan) สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย 15 กันยายน 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบให้จัดสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการข้อมูล สถานที่เก็บเอกสาร หรือสถานที่ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างคำขอรับความเห็นชอบ 09 กันยายน 2564 อ่านต่อ
ขอรับฟังความคิดเห็นร่างใบคำขอเอาประกันชีวิต ฉบับมาตรฐาน 24 สิงหาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 07 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างคำสั่งนายทะเบียนที่ ... /๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต 24 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2563 31 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ. 2564 21 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ สำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) พ.ศ. .... 18 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
การรับฟังความคิดเห็นในโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ (Regulatory Guillotine) 28 มกราคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต / วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต / วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ....... 22 มกราคม 2564 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.... 21 มกราคม 2564 อ่านต่อ
รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 08 ธันวาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย 30 กันยายน 2563 อ่านต่อ
ร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2563 อ่านต่อ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (ส่งความเห็นภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563) 27 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย 04 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยการให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 01 มิถุนายน 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ. … 17 เมษายน 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 01 เมษายน 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. .... 31 มีนาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. .... 24 มีนาคม 2563
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .... 24 มีนาคม 2563
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 13 มีนาคม 2563 อ่านต่อ
ร่างการปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 21 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 16 มกราคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาภัย (ฉบับที่ 4)พ.ศ. .... 14 มกราคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย พ.ศ. …. 14 มกราคม 2563 อ่านต่อ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขการจ่ายเงิน 27 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย หรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 23 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียนที่ออกตามความในประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.... 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน แบบคำขอและเอกสาร ตัวแทนประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.... 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างประกาศนายทะเบียน แบบคำขอและเอกสาร ตัวแทนประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ..... 15 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ
ร่างกำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. .... 12 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ

หน้า