รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 03 สิงหาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 03 กรกฎาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 03 มิถุนายน 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 18 พฤษภาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 05 เมษายน 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03 มีนาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคประจำเดือน มกราคม 2564 01 มีนาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 17 พฤศจิกายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 02 ตุลาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 28 กันยายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 02 กรกฎาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02 มิถุนายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 04 พฤษภาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 03 เมษายน 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 22 มกราคม 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 22 มกราคม 2563
ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562
รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 12 พฤศจิกายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 27 สิงหาคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 20 มิถุนายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 20 มิถุนายน 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 18 มกราคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 18 มกราคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 มกราคม 2562
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 18 มกราคม 2562
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้่อจัดจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 03 สิงหาคม 2561
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 03 สิงหาคม 2561
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 03 สิงหาคม 2561

หน้า