จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type transformer) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทด้านประกันภัย 16 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการ งานแถลงข่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริการด้านใบอนุญาตคนกลางประกันภัย (E-licensing) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ รายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) ตามโครงสร้างตำแหน่งงานใหม่ 05 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 05 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแก้วน้ำ พร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ.” 04 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง และศูนย์บริการประชาชน ระยะเวลา 29 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsourse จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมบรรจุแพ็คเกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถรับรอง (รถตู้) สำหรับใช้ในสำนักงาน 31 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 28 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและสืบทอดตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 24 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางในความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และะเอียดลักษณะงาน (Job Description) ด้วยวิธรประปวดอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 24 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsource จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระกับสูงฯ ระยะเวลา 29 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานคปภ. ระยะเวลา 29 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสมพันธ์ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 15 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างอบรมหลักสูตรการสร้างและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HIRS) และเครื่องบันทึกเวลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2561 05 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและสืบทอดตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 28 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ 28 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบประกันภัย 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อใช้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้บุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสำหรับการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ระยะเวลา 32 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 20 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 19 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 2 (ฝั่งโถงประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561

หน้า