ภาษา

  • ภาษาไทย
  • English
1
2

จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 23 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อวิทยุ 23 มิถุนายน 2560
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 21 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ปี 60 16 มิถุนายน 2560
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการรับเอกสารสอบราคาและการยื่นซองสอบราคา การสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้นที่ 1 15 มิถุนายน 2560
การสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2560 13 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 8 อาคารสำนกงาน คปภ. 09 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสืองานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 59 07 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีสอบราคา 02 มิถุนายน 2560
สอบราคาจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560
การสอบราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 25 พฤษภาคม 2560
การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 11 พฤษภาคม 2560
การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 05 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 04 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภูเก็ต 07 เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 เมษายน 2560
การสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี 2560 (Money Expo 2017) 05 เมษายน 2560
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องประเมินผลความพึงพอใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 28 มีนาคม 2560
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ.ประจำปี 2560-2563 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 มีนาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 57 รายการ 21 มีนาคม 2560
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 -2563 08 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.ปทุมธานี 03 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ ซองพลาสติกกันน้ำ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาเช่าบริการ Cloud Server ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.ภูเก็ต 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อค่าลิขสิทธิ์สำหรับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาการดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ.ในงานมหกรรมลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2017 (ครั้งที่ 1) 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พิษณุโลก 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จ.พังงา 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคางานจัดซื้อนำดื่ม ประจำปี 2560 (ระยะเวลา 10 เดือน) 08 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 07 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยแบบ (PVCCard) 31 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุรี 30 มกราคม 2560
การสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 20 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้กับสำนักงาน คปภ. ภาค จังหวัด และส่วนกลาง ทั่วประเทศ 19 มกราคม 2560
การสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 10 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 06 มกราคม 2560

หน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

เส้นทางเลี่ยงรถติดมายังสำนักงาน คปภ.