จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างอบรมหลักสูตรการสร้างและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HIRS) และเครื่องบันทึกเวลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2561 05 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและสืบทอดตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 28 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ 28 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบประกันภัย 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อใช้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้บุคลากรกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสำหรับการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ระยะเวลา 32 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 20 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 19 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 2 (ฝั่งโถงประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HIRS) และเครื่องบันทึกเวลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2561
ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 27 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา 32 เดือน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ แก้วน้ำพร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 (Annual Report) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมบรรจุแพ็คเกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา 32 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา 32 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 27 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยฯ กำหนดให้วิจารณ์ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค. 2561 03 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ.จังหวัดจันทบุรี) 26 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึก OKI 412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี) 26 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 20 เมษายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 11 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เมษายน 2561
ประกาศจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2561 05 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการ คปภ. ลดความเสี่ยง สู่ชุมชน 04 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี) 04 เมษายน 2561

หน้า