จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสำหรับการจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัย ระยะเวลา 32 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 20 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HIRS) และเครื่องบันทึกเวลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2561
ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มิถุนายน 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา 32 เดือน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ แก้วน้ำพร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมบรรจุแพ็คเกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา 32 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยเป็นระยะเวลา 32 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 27 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองประกันภัยฯ กำหนดให้วิจารณ์ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค. 2561 03 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ.จังหวัดจันทบุรี) 26 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึก OKI 412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี) 26 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 20 เมษายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 11 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เมษายน 2561
ประกาศจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2561 05 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการ คปภ. ลดความเสี่ยง สู่ชุมชน 04 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี) 04 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) 28 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) 28 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล สำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2561
ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 26 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 12 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) สำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการส่งเสริม การขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อโครงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบการจัดการสภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบการประกันภัยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงสร้างสำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 19 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2561
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 29 ธันวาคม 2560

หน้า