จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าบริการระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 19 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรายงานตัว พิธีเปิดการอบรม การปฐมนิเทศและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปีะ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 62037312094 18 เมษายน 2562
จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภยรภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศรารคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 18 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ระยะเวลา 3 ปี กำหนดขอรับเอกสารทางระบบ egp วันที่ 15-29 มี.ค. กำหนดยื่นข้อเสนอ 1 เม.ย. 62 เลขที่โครงการ 62027451314 15 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน คปภ. จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการผ่อนชำระค่าเสียหายเบื้องต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดขอรับเอกสารทางระบบ egp ระหว่างวันที่ 15-24 มี.ค. กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 25 มี.ค. เลขที่โครงการ 62037075841 15 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัิงานการพิจารณาค่าเสียหายเบื้องต้นแบบครบวงจรฯ ขอรับเอกสารทางระบบ egp ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 มี.ค. กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 20 มี.ค. เลยที่โครงการ 62037057342 12 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื่้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารผ่านระบบ egp ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 มี.ค. 62 ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 มี.ค. 62 (โครงการเลขที่62037031786) 06 มีนาคม 2562
ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสำนักงาน คปภ. ปี 2563 และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 05 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 05 มีนาคม 2562
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) สำหรับใช้ในสำนักงาน ครั้งที่ 3 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 5 -13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (โครงการเลขที่ 62037006176) 05 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการแถลงข่าว เพื่เสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ผู้สนใจขอรับเอกสารทางระบบ e-gp ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กพ. 62 - 5 มี.ค. 62 โครงการเลขที่ 62027212606 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ผู้สนใจขอรับเอกสารทางระบบ e-gp ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กพ. 62 - 5 มี.ค. 62 โครงการเลขที่ 62027212606 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 31 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจอภาพแบบ LED รวมการรื้อถอนและการติดตั้ง ด้วยวิธี (e-bidding) 28 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ (Money Expo ๒๐๑๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017356732 28 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี 25 มกราคม 2562
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-Gp เลขที่โครงการ 62017130460 ระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค. 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอ 28 ม.ค. 2562 17 มกราคม 2562
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เป็นสำนักงาน คปภ. เขตบางนา 28 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 10 บาท 23 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อสำหรับการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล รับเอกสารทางระบบ e-gp ตั้งแต่วันที่ 2/11/61 ถึงวันที่ 21/11/61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 22/11/61 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานใหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์และป้ายฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 26 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) เพื่อใช้ในสำนักงาน กำหนดรับเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 2 พ.ย. 2561 25 ตุลาคม 2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล กำหนดวิจารณ์วันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type transformer) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทด้านประกันภัย 16 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการ งานแถลงข่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 ตุลาคม 2561

หน้า