จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 11 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดาแบบ PVC Card ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เมษายน 2561
ประกาศจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2561 05 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์) 28 มีนาคม 2561
ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงาน คปภ. 26 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 12 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการส่งเสริม การขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อโครงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบการจัดการสภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบการประกันภัยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 19 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างโครงการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2561
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ให้กับพนักงานสำนักงาน คปภ. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2561 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2560
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 22 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิะีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. 21 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด/เขต ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ ครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) สำนักงาน คปภ. 2 ภาษา (ภาษาไทย/อังกฤษ) 17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 02 สิงหาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 26 กรกฎาคม 2560
ประกาศประกวดจ้างจัดหาใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 กรกฎาคม 2560
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 20 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 12 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2560 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 800 Licenses 29 มิถุนายน 2560
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ปี 2560 26 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อวิทยุ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 22 มิถุนายน 2560
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 21 มิถุนายน 2560

หน้า