จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 19 มกราคม 2561
ปี 2560
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 22 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิะีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. 21 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สำหรับอาคารสำนักงาน คปภ. และอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันภัยทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด/เขต ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ ครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) สำนักงาน คปภ. 2 ภาษา (ภาษาไทย/อังกฤษ) 17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 02 สิงหาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 26 กรกฎาคม 2560
ประกาศประกวดจ้างจัดหาใบรับรองต่ออายุลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Oracle โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 กรกฎาคม 2560
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 20 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 12 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2560 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 800 Licenses 29 มิถุนายน 2560
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป สำนักงาน คปภ. ปี 2560 26 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อวิทยุ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2560 - 2563 22 มิถุนายน 2560
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 21 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันชีวิตกลุ่มของลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ปี 60 16 มิถุนายน 2560
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการรับเอกสารสอบราคาและการยื่นซองสอบราคา การสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้นที่ 1 15 มิถุนายน 2560
การสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2560 13 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 8 อาคารสำนกงาน คปภ. 09 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสืองานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 59 07 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีสอบราคา 02 มิถุนายน 2560
สอบราคาจัดซื้อประกันภัยความรับผิดต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560
การสอบราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) 25 พฤษภาคม 2560
การสอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 11 พฤษภาคม 2560
การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 05 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 04 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภูเก็ต 07 เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 เมษายน 2560
การสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี 2560 (Money Expo 2017) 05 เมษายน 2560
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องประเมินผลความพึงพอใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 28 มีนาคม 2560
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจราจร สำนักงาน คปภ.ประจำปี 2560-2563 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 มีนาคม 2560

หน้า