บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบประกันภัย ในระยะ ๕ ปี ตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓