เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2