เลขาธิการ คปภ. บรรยายพิเศษ เรื่อง \"Lessons from the Floods - The Thai Experience\"