อบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระดับปฎิบัติการ รุ่นที่ 1