อบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สำหรับพนักงานปฎิบัติการ รุ่นที่1