การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อกระจายกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ