โครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.รุ่นที่1)