การประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเซียครั้งที่ 6 28 ก.ค. 54