หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 5 ส.ค. 54