พิธีมอบเกียรติบัตร \" หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 1\"