ภาษา

  • ภาษาไทย
  • English
1
2

สื่อสิ่งพิมพ์ คปภ.

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด แก้ไขลิงก์
1 โบว์ชัวร์ ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ 31 กรกฎาคม 2560
2 โบว์ชัวร์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร 25 พฤษภาคม 2560
3 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจพลัส (ประกันภัย 222) 26 เมษายน 2560
4 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ (ประกันภัย 100) 26 เมษายน 2560
5 คู่มือประชาชนในการทำประกันชีวิต (เพื่อผู้สูงอายุ) 19 กันยายน 2559
6 ประกันภัย 200 22 ตุลาคม 2556
7 โบว์ชัวร์ ประกันอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ 10 พฤษภาคม 2556
8 โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ 15 มกราคม 2556
9 โบว์ชัวร์ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 15 มกราคม 2556
10 E-Claim 05 พฤศจิกายน 2555
11 โบว์ชัวร์ ประกันภัย คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ 01 ตุลาคม 2555
12 โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ 01 ตุลาคม 2555
13 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิตใก้ลตัวคุณ 12 กันยายน 2555
14 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันวินาศภัยใกล้ตัวคุณ 12 กันยายน 2555
15 ประกันชีวิต เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 25 พฤษภาคม 2555
16 ประกันวินาศภัย เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 25 พฤษภาคม 2555
17 คู่มือติดต่อสำนักงาน คปภ. 25 พฤษภาคม 2555
18 สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ซื้อประกันภัย “การกำหนดทุนประกันภัยทรัพย์สิน (สิ่งปลูกสร้าง)” 21 พฤษภาคม 2555

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)