ภาษา

  • ภาษาไทย
  • English
1

สื่อสิ่งพิมพ์ คปภ.

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด แก้ไขลิงก์
1 หนังสือ 10 ปี คปภ. 04 ตุลาคม 2560
2 หนังสือ 9 ปี คปภ. 04 ตุลาคม 2560
3 โบว์ชัวร์ ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก 18 กันยายน 2560
4 โบว์ชัวร์ ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ 05 สิงหาคม 2558
5 โบว์ชัวร์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร 25 พฤษภาคม 2560
6 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจพลัส (ประกันภัย 222) 26 เมษายน 2560
7 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ (ประกันภัย 100) 26 เมษายน 2560
8 คู่มือประชาชนในการทำประกันชีวิต (เพื่อผู้สูงอายุ) 19 กันยายน 2559
9 ประกันภัย 200 22 ตุลาคม 2556
10 โบว์ชัวร์ ประกันอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ 10 พฤษภาคม 2556
11 โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ 15 มกราคม 2556
12 โบว์ชัวร์ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 15 มกราคม 2556
13 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันวินาศภัยใกล้ตัวคุณ 12 กันยายน 2555
14 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิตใก้ลตัวคุณ 12 กันยายน 2555
15 โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ 01 ตุลาคม 2555
16 โบว์ชัวร์ ประกันภัย คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ 01 ตุลาคม 2555
17 E-Claim 05 พฤศจิกายน 2555
18 ประกันชีวิต เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 25 พฤษภาคม 2555
19 ประกันวินาศภัย เรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณ 25 พฤษภาคม 2555
20 คู่มือติดต่อสำนักงาน คปภ. 25 พฤษภาคม 2555

หน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)