ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุคลภายนอกของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2562