ภาษา

  • ภาษาไทย
  • English

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่: 
01 มิถุนายน 2560

 

 

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
๐๒-๕๑๕-๕๒๓๒ และ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๓๖๒๗ หรือ ๓๖๒๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

เส้นทางเลี่ยงรถติดมายังสำนักงาน คปภ.