คำสั่งนายทะเบียนที่ 21/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเล เฉพาะเขตที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า