ภาษา

  • ภาษาไทย
  • English

คำสั่งนายทะเบียนที่ 21/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเล เฉพาะเขตที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)