คำสั่งนายทะเบียน ที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย