ภาษา

  • ภาษาไทย
  • English

บริษัทประกันชีวิต

ประกันชีวิต

การฝ่าฝืนกฏหมาย

หากบริษัทประกันภัยหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการ ลงโทษอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัยและตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

การเผยแพร่ข้อมูลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ถูกลงโทษให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการขจัดบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกจากธุรกิจประกันภัย

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันชีวิต

 

การประกอบธุรกิจประกันชีวิตถือเป็นการประกอบกิจการที่มีการระดมเงินจากประชาชนในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน จึงต้องมีแนวทางการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินและตาม หลักเกณฑ์สากลของการประกันภัย

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ใช้ในการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจการประกันชีวิต และการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต และตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันชีวิต

  • กรณีบริษัทประกันชีวิต กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต สาเหตุของการกระทำผิด เช่น การประวิงเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยล่าช้า, การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
  • กรณีตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต สาเหตุของการกระทำผิด เช่น ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วไม่นำส่งเงินให้บริษัทประกันภัย, กระทำการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตแทนผู้สมัครอื่น, ชักชวนให้บุคคลทำประกันภัย โดยอธิบายเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นต้น

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

ปี 2559

ฉบับที่ 11/2559 (24/02/2560)
pdfDownload31.47 KB
ฉบับที่ 10/2559 (17/11/2559)
pdfDownload44.86 KB
ฉบับที่ 3/2559 (6/7/2559)
pdfDownload35.94 KB

การฝ่าฝืนกฎหมาย

ปี 2559

ปี 2559

ฉบับที่ 11/2559 (24/02/2560)
pdfDownload31.47 KB
ฉบับที่ 10/2559 (17/11/2559)
pdfDownload44.86 KB
ฉบับที่ 3/2559 (6/7/2559)
pdfDownload35.94 KB

ปี 2558

ปี 2558

ฉบับที่ 14/2558 (9/10/2558)
pdfDownload75.8 KB
ฉบับที่ 13/2558 (17/09/2558)
pdfDownload44.1 KB
ฉบับที่ 6/2558 (18/09/2558)
pdfDownload32.6 KB
ฉบับที่ 5/2558 (16/09/2558)
pdfDownload57.25 KB
ฉบับที่ 8/2558 (28/12/2558)
pdfDownload2.73 MB
ฉบับที่ 7/2558 (28/12/2558)
pdfDownload198.94 KB

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)