ปี 2562

ฉบับที่ 11-12/2562 (10/06/2562)
pdf 802.8 KB
ฉบับที่ 2/62 ถึง 4/62 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 (30 ม.ค. 62)
pdf 1.21 MB

ปี 2561

ฉบับที่ 30-61 ถึง 34-61 ลงวันที่ 1 พ.ย. 61 ( 5/11/2561)
pdf 2.01 MB
ฉบับที่ 25/61 ถึง ฉบับที่ 29/61 ลงวันที่ 16 ส.ค. 61 (28/08/2561)
pdf 1.91 MB

ปี 2560

ฉบับที่ 44/2560 (30/11/2560)
pdf 31.42 KB

ปี 2558

ฉบับที่ 14/2558 (9/10/2558)
pdf 75.8 KB
ฉบับที่ 13/2558 (17/09/2558)
pdf 44.1 KB
ฉบับที่ 8/2558 (28/12/2558)
pdf 2.73 MB

การฝ่าฝืนกฏหมาย

หากบริษัทประกันภัยหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการ ลงโทษอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัยและตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

การเผยแพร่ข้อมูลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ถูกลงโทษให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการขจัดบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกจากธุรกิจประกันภัย

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันชีวิต

 

การประกอบธุรกิจประกันชีวิตถือเป็นการประกอบกิจการที่มีการระดมเงินจากประชาชนในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน จึงต้องมีแนวทางการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินและตาม หลักเกณฑ์สากลของการประกันภัย

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ใช้ในการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจการประกันชีวิต และการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต และตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันชีวิต

  • กรณีบริษัทประกันชีวิต กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต สาเหตุของการกระทำผิด เช่น การประวิงเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยล่าช้า, การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
  • กรณีตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต สาเหตุของการกระทำผิด เช่น ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วไม่นำส่งเงินให้บริษัทประกันภัย, กระทำการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตแทนผู้สมัครอื่น, ชักชวนให้บุคคลทำประกันภัย โดยอธิบายเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นต้น

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต