การประกันวินาศภัย

ปี 2561
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 18-61 ถึง 34-61 ลงวันที่ 1 พ.ย. 61 (5/11/2561) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4-61 ถึง 16-61 ลงวันที่ 16 ส.ค. 61 (28/08/2561) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 3 (30/3/61) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 1/61 ดาวน์โหลด
ปี 2560
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 30/2560 (27/12/60) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 29/2560 (19/12/60) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 28/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 27/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 26/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 25/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 24/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 17/2560 (30/11/60) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 23/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 22/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 21/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 20/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 19/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 18/2560 (30/11/2560) ดาวน์โหลด
ปี 2558
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 9/2558 (2/09/2558) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 16/2558 (28/12/2558) ดาวน์โหลด
ปี 2557
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 10 /2557 (30/04/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 6/2557 (30/04/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4/2557 (19/03/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2/2557 (19/03/2557) ดาวน์โหลด
ปี 2554
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 8/2554 (07/07/2554) ดาวน์โหลด