การประกันวินาศภัย

ปี 2563
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 38 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 26/2563 ถึงฉบับที่ 37/2563 ลงวันที่ 8 ก.ค. 63 (03/08/63) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 3/2563 ถึงฉบับที่ 25/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2-63 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
ปี 2562
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่69/62 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 68/2562 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 47-62 ถึง 67-62 ลงวันที่ 4 ก.ย. 62 (5/9/62) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 46 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 45 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 20 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 21-44/2562 (10/06/2562) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 19/2562 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 1/62 ถึง 17/62 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 (30 ม.ค. 62) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 18/2562 ดาวน์โหลด
ปี 2561
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 36/61 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 35/61 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 3 (30/3/61) ดาวน์โหลด
ปี 2558
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 9/2558 (2/09/2558) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 16/2558 (28/12/2558) ดาวน์โหลด
ปี 2557
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 10 /2557 (30/04/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 6/2557 (30/04/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4/2557 (19/03/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2/2557 (19/03/2557) ดาวน์โหลด
ปี 2554
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 8/2554 (07/07/2554) ดาวน์โหลด