การประกันวินาศภัย

ปี 2564
รายงาน ไฟล์
ประกาศโฆษณาบริษัทประกันวินาศภัย มติครั้งที่2-63 ฉบับที่3-64 ถึงฉบับที่17-64 ลว17 มี.ค. 64 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
ปี 2563
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 38 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 26/2563 ถึงฉบับที่ 37/2563 ลงวันที่ 8 ก.ค. 63 (03/08/63) ดาวน์โหลด
ปี 2561
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 3 (30/3/61) ดาวน์โหลด
ปี 2558
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 9/2558 (2/09/2558) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 16/2558 (28/12/2558) ดาวน์โหลด
ปี 2557
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 10 /2557 (30/04/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 6/2557 (30/04/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4/2557 (19/03/2557) ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2/2557 (19/03/2557) ดาวน์โหลด
ปี 2554
รายงาน ไฟล์
ฉบับที่ 8/2554 (07/07/2554) ดาวน์โหลด