รายชื่อบริษัทตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

                         รายชื่อบริษัทตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย

                                                                    ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยประจำปี 2561

                                                                           ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

ที่

ชื่อบริษัท

รายชื่อผู้ให้บริการ

ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

(สำนักงานใหญ่)

เว็บไซด์

1

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณสุภาษ  เหลืองศิริมีชัย

โทร. 02-285–7911
E-mail : supas.l@bangkokinsurance.com

Tel. 0-2285-8888

Fax. 0-2610-2100

 

http://www.bangkokinsurance.com

 

 

คุณเกษม เจริญจรัสกุล

โทร. 02-285-8941
E-mail : kasame@bangkokinsurance.com

 

 

คุณปริศนา  ช่วยจตุรัส

โทร. 02-285-8935
E-mail : pritsana.c@bangkokinsurance.com

2

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณอรุณ  เพชรรัตน์

โทร. 02-624-1111 ต่อ 3312

E-mail : arun.p@kpi.co.th

Tel. 0-2624-1111

Fax. 0-2769-7798

 

http://www.kpi.co.th

คุณเบญจมาศ เบญจทวีพล

โทร. 02-624-1111 ต่อ 3312

E-mail : benjamart.b@kpi.co.th

3

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

คุณจีระศักดิ์  รอบแคว้น

โทร. 02-100-9191 ต่อ 5711
มือถือ 086-600-5106 
โทรสาร 02-248-6977
E-mail : Jeerasakr@rvp.co.th 

Tel. 0-2100-9191

Fax. 0-2643-0293-4

 

http://www.rvp.co.th

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 1791

4

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

0-2612-9888

E-mail : info@generali.co.th

Tel. 0-2685-3828

Fax. 0-2685-3529

http://www.generali.co.th

5

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนกบริการลูกค้า

โทร. 02-611-4000

Email: customerservice.th@chubb.com

Tel. 02-555-9100

Fax. 02-955-0205

 

http://www.samaggi.co.th

 

 

คุณวีรชัย วงศ์สินธุ์เชาว์

โทร. 02-611-3860
Email: veerachai.wongsinchao@chubb.com

 

 

คุณวรินทร ปฐมรัตน์

โทร. 02-611-3862
Email: Varintohn.Pathomrat@chubb.com

6

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณปิยะ วราอุบล

โทร. 02-651-5995 ต่อ 301
มือถือ 084-664-5551
โทรสาร 02-650-9720
E-mail: Piya.Vara-ubol@Cigna.com

Tel. 0-2239-2200

Fax. 0-2239-2049

http://www.cigna.co.th

7

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสุรสิทธิ์  ศิริจิระพัฒนา

โทร. 02-686-8888 ต่อ 1327
E-mail : Surasit.Sirijirapatana@tokiomarine.co.th

Tel. 02-686-8888

http://www.tokiomarine.co.th

8

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณปราณี มณีสว่างวงศ์

โทร.02-118-4000 ต่อ 2133
E-mail : pranees@dhipaya.co.th

Tel. 0-2239-2200

Fax. 0-2239-2049

http://www.dhipaya.co.th

9

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณทิพวรรณ เหลืองสกุลพงษ์

โทร. 02-080-1599  ต่อ 6163  
E-mail: thippawan@deves.co.th

Tel. 0-2665-4000/

0-2290-3333

Fax. 0-2665-4166

http://www.deves.co.th

 

 

คุณจิราภรณ์ จันทร์สมปอง

โทร. 02-080-1599  ต่อ 6111  
E-mail: chiraporn@deves.co.th

10

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณวีริยา เหลืองธาดา

โทร. 02-613-0100 ต่อ 601-602
E-mail : veeriya@thaiins.com

Tel. 0-2613-0100

Fax. 0-2652-2870-2

http://www.thaiins.com

11

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณสรชา  สวัสดิ์วุฒิพงษ์

โทร. 02-878-7129
E-mail : sorracha.sa@thaisri.com

Tel. 0-2878-7111

Fax. 0-2439-4840

http://www.thaisri.com

คุณกิตติศักดิ์  ดุลยกาญจน์

โทร. 02-878-7113
E-mail : kittisak.du@thaisri.com

12

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

คุณตรีรัตน์ ยศวัฒนะกุล

โทร. 02-308- 9265
E-mail : threerat.yos@thanachart.co.th

Tel. 0-2308-9300

Fax. 0-2308-9333

http://www.thanachartinsurance.co.th

 

คุณสุลีพร  แก้วสีหมอก

โทร. 02-308-9300  ต่อ 2881
E-mail : suleeporn.kaw@thanachart.co.th

13

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณอัญชลี ชัยวงศ์ขจร

โทร. 02-664-7777  ต่อ 1711

E-mail : anchalee_c@navakij.co.th

Tel. 0-2664-7777

Fax. 02-636-7999

http://www.navakij.co.th

14

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

คุณนันทิยา เจริญจิตรตระกูล

โทร. 02-257-8424

Tel. 0-2695-0800

Fax. 0-2695-0808

http://www.safety.co.th

 

 

คุณบุปผารัตน์ จารุเศรษฐการ

โทร. 02-257-8426

คุณชฎาพร ภัทรวิศิษฏ์สัณธ์

chadapornp@safety.co.th

15

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คุณชุติมณฑน์ นุ่มรัตน์

โทร. 02-695-0800 ต่อ 2981 
Email : Chutimon_num@thaivivat.co.th

Tel. 0-2695-0800

Fax. 0-2695-0808

http://www.thaivivat.co.th

 

 

คุณราตรี โพธิ์ศรี

 โทร. 02-695-0800 ต่อ 2953 
Email : agent07@thaivivat.co.th

16

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณอรทัย ขนุนทอง

โทร.02-585-9009 ต่อ 3400
มือถือ 089-488-1876
E-mail : pti.motor@hotmail.com

Tel. 0-2585-9009

Fax. 0-2911-0991-4

http://www.phutthatham.com

 

 

คุณสมบูรณ์ แก้วกิตติกาญจนา

โทร.02-585-9009 ต่อ 3300


มือถือ 089-667-6879


E-mail : pti2006@yahoo.com

17

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณประวิทย์ พิชญ์พิธาน   

โทร. 02-676-9888 ต่อ 150
Email: pravitp@falconinsurance.co.th

Tel. 0-2676-9888

Fax. 0-2676-9898

http://www.falconinsurance.co.th

18

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

คุณหิรัญญา ชั่งดวงจิตร์

โทร. 02-679-6165-87 ต่อ 3102
Email: hirunya@ms-ins.co.th

Tel. 0-2679-6165-87

Fax. 0-2679-6209-12

http://www.ms-ins.co.th

19

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

คุณนริตา บุญสุทธิ์

โทร. 02-640-7777  ต่อ 7815

Email : narita@mittare.com

Tel. 02-640-7777

Fax. 02-640-7799

http://www.mittare.com

 

คุณรุ่งทิพย์ ทองศักดิ์

โทร. 02-640-7777  ต่อ  7812

คุณชุติมา  ศรีพัฒนา

โทร. 02-640-7777  ต่อ  6801

20

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Call center

1484

Tel. 0-2665-4000ม0-2290-3333

Fax. 0-2665-4166

http://www.muangthaiinsurance.com

คุณจักรี วรรณศิลป์

โทร. 02-665-4000 ต่อ 4760
E-mail: jhakkree.w@muangthaiinsurance.com

21

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่รับประกันภัยของบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โทรศัพท์ สายด่วน 1557
สอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัท www.viriyah.co.th

E-mail: info@viriyah.co.th

Tel. 0-2239-1000,0-2641-3500-79

Fax. 0-2041-3500 ต่อ 1495

http://www.viriyah.co.th

22

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณทิพวดี  คงประเสริฐลาภ

โทร. 02-657-2555 ต่อ 2512
E-mail : thipwadee@sagi.co.th

Tel. 02-657-2555,0-2657-2525

Fax. 0-2657-2500-1

http://www.ayud.co.th

23

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย

โทร. 02-378-7000 ต่อ 7129

E-mail : amornsak_s@smk.co.th

Tel. 02-638-9000

Fax. 02-6389050

http://www.smk.co.th

 

คุณกัญญาณัฐ  ภูบรรทัด

โทร. 02-378-7000 ต่อ 1523

E-mail : kunyanut_phu@smk.co.th

24

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 1726
E-mail : seiccare@segroup.co.th

Tel. 0-2631-1331,

0-2237-7470-9

Fax. 0-2237-7409

http://www.seic2000.com

25

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

 

คุณวีรชัย วงศ์สินธุ์เชาว์

โทร. 02-6113860
Email: veerachai.wongsinchao@chubb.com

Tel. 0-2611-4040

Fax.  0-2611-4050

http://www.ace-in.co.th

 

คุณวรินทร ปฐมรัตน์

โทร. 02-6113862
Email: Varintohn.Pathomrat@chubb.com

26

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณสุเทพ ขันธโสภา

โทร. 02-620-8000 ต่อ 8033
โทรสาร 02-677-3979
มือถือ 081-880-4114
E-mail : suthep@aioibkkins.co.th

Tel. 0-2677-3999

Fax. 0-2677-3578-9

 

http://www.aioibkkins.co.th

คุณเอมอร  ศารทูลสูตร

โทรศัพท์ 02 6208000 ต่อ 8706

โทรสาร 02 6773988

E-mail : amon@aioibkkins.co.th

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, กันยายน 10, 2561