แหล่งที่มาของเงินกองทุน

กฎหมายกำหนดให้เงินกองทุนฯ ประกอบด้วย

  1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
     
  2. เงินที่บริษัทจ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามาตรา  36  คือ  ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ทุกรอบ 3 เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก ผู้เอาประกันภัยในแต่ละ 3 เดือน และเงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 36 ทวิ คือ หากบริษัทใดไม่จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา 36 ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่าย
  3. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  4. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ตามมาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือ มาตรา 32
  5. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
  6. ดอกผลของเงินกองทุน
  7. เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้ตาม (4) และ (5)
  8. เงินรายได้อื่นๆ

เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน