ประกาศรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และเอกสาร download ประกันภัยอิสรภาพ และร.ย.03

รายละเอียดการรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username / Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (ร.ย.03) และระบบการประกันภัยอิสรภาพ ดังนี้

1.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท รับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username / Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (ร.ย.03) และระบบการประกันภัยอิสรภาพ ได้ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่บริเวณประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงาน คปภ.

2.  ให้หนังสือมอบอำนาจของบริษัท ระบุข้อความว่า

 

“ให้เป็นผู้รับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username / Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (ร.ย.03) และระบบการประกันภัยอิสรภาพ(กรณีรับทั้งสองระบบ) หรือ

        “ให้เป็นผู้รับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username / Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (ร.ย.03)” หรือ

        “ให้เป็นผู้รับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username / Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบการประกันภัยอิสรภาพ” อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจในการรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username / Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (ร.ย.03) และระบบการประกันภัยอิสรภาพ ให้บริษัททำหนังสือแจ้งให้สำนักงาน คปภ.ทราบด้วย

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, ธันวาคม 19, 2560