สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
“โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....”

 

ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้อง Salon B ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

 

 

                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะมีการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....  ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง Salon B ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการร่างกฎหมายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และจะมีคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลฉบับแรกของประเทศไทย”  ในการสัมมนาดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้เป็นจำนวน ๑๕ ท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

                 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครทาง e-mail ถึงนางสาวอรทัย ทาบึงกาฬ (orathait@oic.or.th)    นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์ (kritsanas@oic.or.th) หรือนางสาวลลิษา ภัทรแสงไทย (lalisap@oic.or.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๗๓๐๕, ๗๔๐๓, ๗๓๐๖) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด   สำนักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนาทางเวปไซต์ทางสำนักงานในระหว่างวันที่  ๑๓  - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon กำหนดการ36.5 KB
Microsoft Office document icon ใบสมัคร30.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2560