ประกาศให้บริษัทประกันชีวิต / วินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ปี 2561