คณะกรรมการ คปภ.

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงการคลัง
นายประสงค์  พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิรไท สันติประภพ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการ คปภ. (เลขานุการ)
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านกฎหมาย
นายอัชพร จารุจินดา
ด้านบริหารธุรกิจ
นายวิชัย  อัศรัสกร
ด้านการเงิน
นายวัชรา  ตันตริยานนท์
ด้านเศรษฐศาสตร์
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ 
ร่วมรักษ์
ด้านการประกันภัย
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ด้านการบัญชี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช