เครื่องแบบ คปภ.

ตัวอย่างเครื่องแบบและการแต่งกาย
pdfDownload8.28 MB
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้าง
pdfDownload75.71 KB

ตราสัญลักษณ์ คปภ.

  • สามเหลี่ยม
  • สามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม
  • รูปสีทองตรงกลางคือประภาคารสีทองตั้งตระหง่านส่องแสงนําทาง
  • สีทองและสีนํ้าเงิน

สามเหลี่ยม

สื่อถึงความแข็งแกร่งและแสดงถึงบทบาทหลักของสำนักงาน 3 ประการ คือการกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนา และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

สามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม

สื่อถึง 4 Stakeholders หลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ ประกันภัยไทย ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และ คนกลางประกันภัย และสี่เหลี่ยมสมมาตรสื่อถึงความเป็นกลางความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรม

รูปสีทองตรงกลางคือประภาคารสีทอง ตั้งตระหง่านส่องแสงนําทาง

แสดงให้เห็นบทบาทภารกิจของสำนักงาน คปภ. ในการระแวดระวัง กำกับดูแล ผลักดัน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาในธุรกิจประกันภัย

สีทองและสีนํ้าเงิน

แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย

 

ไฟล์ AI : Logo สายด่วน 1186
zipDownload518.64 KB
ไฟล์ AI : Logo สำนักงาน คปภ.
zipDownload392.08 KB
ไฟล์ PNG : Logo สำนักงาน คปภ. และ สายด่วน 1186
zipDownload106.71 KB

Logo / Uniform of OIC

  • Triangle

  • Stacking of 2 Triangle to become one Square

  • Golden picture at middle part refers to guiding light 

  • golden and blue colors

Triangle

Interpreting the strength and three OIC’s key roles of regulatory operation, promotion and development, and benefit protection.

Stacking of 2 Triangle to become one Square

Interpreting four key stakeholders essential to the development of Thai insurance: business operators, the insured, public and the intermediary.

The symmetric triangle refers to reliability and justice.

Golden picture at middle part refers to guiding light

Interpreting the role and mission of the OIC as the watchdog and overseeing, regulating, driving, promoting and guiding the solution on insurance issues.

golden and blue colors

Interpreting the driving organization of the insurance business.

 

AI file : Logo Hotline 1186
zipDownload518.64 KB
AI file : Logo OIC
zipDownload392.08 KB
PNG file : Logo OIC and Hotline 1186
zipDownload106.71 KB