สำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน   ISO/IEC 27001:2013  ในขอบเขตการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์
ณ สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ( ประเทศไทย ) จำกัด เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2557   
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ คุณชูฉัตร ประมูลผล ในฐานะ CIO พร้อมทีมงานของ สำนักงาน คปภ. เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีที่ สำนักงาน คปภ. ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่น2013